Studie (návrh stavby)

Vypracování návrhu stavby (studie) je prvním graficky zpracovaným prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru. (např. urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, technické, technologické, interiérové a materiálové). Z návrhu by mělo být jasné, jak je záměr zasazen do území, jaká je jeho hmota, vnitřní uspořádání, fasády a základní materiály. Jedná se o zásadní kreativní práci architekta, která je na začátku celého procesu navrhování stavby a zásadně předurčuje výslednou stavbu. Kvalitní stavba vždy vyžaduje souvislou práci architekta od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Návrh stavby zároveň ukazuje ekonomické a časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem návrhu stavby je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném území. Návrh stavby je také možné již využít k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi

Projektová dokumentace pro povolení záměru

Hlavním účelem projektu pro povolení záměru je dostatečné definování stavby tak, aby stavební úřad mohl posoudit soulad s vydaným územním rozhodnutím, s obecnými technickými podmínkami a s veřejným zájmem v dané lokalitě. Na základě projektu pro povolení záměru vydává stavební úřad stavební povolení. Projektová dokumentace musí vyhovět ustanovením stavebního zákona a ostatním zvláštním předpisům, např. požární ochrany, civilní ochrany apod. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení musí vždy poskytovat jednoznačnou urbanistickou, architektonickou, provozní, a materiálovou charakteristiku stavby. Ze zpracované projektové dokumentace je možné zpřesnit odhad nákladů stavby, způsob provedení a časové možnosti budoucí výstavby.

Povolením záměru se dle stavebního zákona myslí stavební i nestavební objekty, jako například dělení a scelování pozemků. Současně zákon v rámci povolení záměru povoluje i odstranění stavby nebo její změnu před dokončením.

Dokumentace pro provedení stavby

Fáze projektu pro provedení stavby vychází ze schválené projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Dokumentace je prohloubená a rozšířená do té míry, že jednoznačně definuje základní požadavky na kvalitu stavby (standard, kvalita materiálů a provedení). Projektová dokumentace pro provedení stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení. Zpracovává se v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projekt pro provedení stavby je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby, tzn. výrobní a dílenskou dokumentaci. Na jejím základě je možné zpracovat soupis prací a dodávek a stavbu jednoznačně ocenit, vybrat zhotovitele stavby a uzavřít s ním smlouvu o dílo. Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky, a které je nutné při provádění stavby respektovat.

Soupis prací a dodávek

Zadání stavby obsahuje soupis prací, dodávek, služeb a dalších podmínek zhotovitele, které jsou zpracovány v přímé návaznosti na dokumentaci pro provádění stavby. Zadání stavby vymezuje předmět realizace, který je nezbytný pro výběr zhotovitele. Zadání obsahuje kompletní seznam jednotlivých položek potřebných k úplné realizaci stavebního díla. Součástí této fáze spolupráce architekta a hlavního projektanta s klientem při výběru zhotovitele. Zhotovitele si vybírá klient na základě podkladů vypracovaných architektem nebo HIP a jedná o dalších podmínkách smlouvy o dílo na dodávku stavby. Architekt společně s projektantem jako zpracovatelem dokumentace zná dobře její složitý obsah, a proto může klientovi poradit v dílčích otázkách výběru.

Inženýring

Projednání záměru a obstarání příslušných stanovisek a vyjádření od dotčených orgánů státní správy, správců technické a dopravní infrastruktury a dalších majitelů technických sítí a účastníků řízení, případně obstarání dohod a stanovení podmínek.

Inženýrská činnost zahrnuje vyřízení stavebního povolení, povolení k odstranění záměru, dodatečné povolení záměru a kolaudační rozhodnutí a je nutná od prvotního záměru investora, tedy studie stavby, až po vydání rozhodnutí o povolení záměru. Další inženýrská činnost probíhá v průběhu stavby a dále po jejím dokončení.

Autorský dozor / výkon dozoru projektanta

Hlavní náplní této výkonové fáze zpracovatele projektové dokumentace je kontrola dodržování platné projektové dokumentace zhotovitelem stavby a případné schválení odchylek a úprav. Výkon autorského dozoru (AD) může mít charakter trvalý nebo občasný v rozsahu, který je stanoven smlouvou. Na výzvu se AD účastní na kontrolních prohlídkách stavby vedených stavebním úřadem a na závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Při dokončení stavby se AD účastní na uvedení stavby a jejích technických a technologických zařízení do provozu a spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo její části. AD poskytuje klientovi součinnost a spolupráci při převzetí stavby, odstraňování vad a nedodělků a při případných reklamačních řízeních. AD je oprávněn provádět kontroly stavebního deníku a pořizovat zápisy AD do stavebního deníku.